III. Richárd · King Richard the Third

William Shakespeare
III. felvonás 4. szín · Act III. Scene IV.
William Shakespeare, III. Richárd
szóelválasztás
Londoni látkép a tizenhetedik század elejéről
Shakespeare színháza az előtérben a kép közepétől kissé balra látható
Claes Van Visscher · 1610 · képforrás

London. A Tower.
Buckingham, Stanley, Hastings, az elyi püspök, Ratcliff, Lovel és mások ülnek egy asztal körül. Tanácsszolgák állnak mögöttük. Ely – Thomas Morton, Ely püspöke.

London. A room the Tower.
Buckingham, Stanley, Hastings, the Bishop of Ely, Ratcliff, Lovel, and others, sitting at a table; Officiers of the Council attending.

HASTINGS
Lordok, azért gyűltünk itt össze, mert
A koronázásról kell döntenünk:
Isten nevében, szóljatok a tárgyhoz.

HASTINGS
Now, noble peers, the cause why we are met
Is to determine of the coronation.
In God’s name, speak,—when is the royal day?

BUCKINGHAM
Készen áll minden e királyi napra?

BUCKINGHAM
Are all things ready for the royal time?

STANLEY
Igen, csak határozzuk el, mikor lesz.

STANLEY
It is; and wants but nomination.

ELY
Én jónak tartanám a holnapot.

BISHOP OF ELY
To-morrow, then, I judge a happy day.

BUCKINGHAM
Ki tudja, mit akar a Lord Protektor?
Ki a nemes herceg bizalmasa?

BUCKINGHAM
Who knows the lord protector’s mind herein?
Who is most inward with the noble Duke?

ELY
Kegyelmed tán legjobban ismeri.

BISHOP OF ELY
Your Grace, we think, should soonest know his mind.

BUCKINGHAM
Ismerjük egymás arcát, de szívemről
Ő sem tud többet, mint én a tiedről,
S én sem övéről, mint te az enyémrál.
Hastings úr, hozzád fűzi őt barátság.

BUCKINGHAM
We know each other’s faces: for our hearts,
He knows no more of mine than I of yours;
Nor I of his, my lord, than you of mine.—
Lord Hastings, you and he are near in love.

HASTINGS
A kegyelmes úr, tudom, szeret engem,
De nem kérdeztem, hogy a koronázást
Mikorra tervezi s ő sem tudatta
Énvelem kegyes szándékát e tárgyban.
De tűzzétek ki napját, jó urak,
És én az ő nevében szavazok majd
És remélem, rossz néven nem veszi.

HASTINGS
I thank his Grace, I know he loves me well;
But, for his purpose in the coronation,
I have not sounded him, nor he deliver’d
His gracious pleasure any way therein:
But you, my noble lords, may name the time;
And in the duke’s behalf I’ll give my voice,
Which, I presume, he’ll take in gentle part.

ELY
Itt jön épp jókor a herceg maga.

BISHOP OF ELY
In happy time, here comes the Duke himself.

Belép Gloster

Enter GLOSTER

GLOSTER
Jó reggelt, kedves uraim s öcséim.
Hétalvó voltam, de azért remélem,
Távollétem nem gátol semmi tervet,
Amely az én jelenlétemre várt.

  • Gloster – Richárd, Gloster hercege később III. Richárd király

GLOSTER
My noble lords and cousins all, good morrow.
I have been long a sleeper: but I trust,
My absence doth neglect no great design,
Which by my presence might have been concluded.

BUCKINGHAM
Uram, uram: Hastings úr, ha te nem jössz,
Átvette volna szerepedet – értsd úgy,
A királykoronázás érdekében.

BUCKINGHAM
Had you not come upon your cue, my lord,
William Lord Hastings had pronounc’d your part,—
I mean, your voice,—for crowning of the king.

GLOSTER
Hastings uram lehet a legmerészebb:
Jól ismer engem és nagyon szeret.
Püspök uram, Holbronban legutóbb
A kertedben szép epret vettem észre.
Kérlek, hogy küldj belőlük nekem is.

  • Holborban – akkor városka London mellett, ma városrész Londonban.

GLOSTER
Than my Lord Hastings no man might be bolder
His lordship knows me well, and loves me well.—
My Lord of Ely, when I was last in Holborn,
I saw good strawberries in your garden there:
I do beseech you send for some of them.

ELY
Uram, küldök szívesen és azonnal. El

BISHOP of ELY
Marry, and will, my lord, with all my heart.Exit.

GLOSTER
Buckingham öcsém, csak egy szóra kérlek. Félrevonja
Catesby fürkészte Hastingset ügyünkben
És nagyon heves volt e konok úr,
És azt mondta, hogy inkább feje hulljon,
Mintsem eltűrje, hogy elhalt urunk
Fia Anglia trónját elveszítse.

GLOSTER
Cousin of Buckingham, a word with you. Takes him aside.
Catesby hath sounded Hastings in our business,
And finds the testy gentleman so hot
That he will lose his head ere give consent
His master’s child, as worshipfully he terms it,
Shall lose the royalty of England’s throne.

BUCKINGHAM
Távozz egy percre – utánad megyek.
Gloster, majd Buckingham el

BUCKINGHAM
Withdraw you hence, my lord; I’ll follow you.
Exit GLOSTER followed by BUCKINGHAM.

STANLEY
Az örömnapot nem tűztük ki még.
Holnap túl hamar lenne még szerintem.
Magam se vagyok jól ellátva még,
Inkább későbbre tegyük e napot.

STANLEY
We have not yet set down this day of triumph.
To-morrow, in my judgment, is too sudden;
For I myself am not so well provided
As else I would be, were the day prolong’d.

Visszatér Ely püspöke

Re-enter BISHOP of ELY

ELY
Merre van az én uram, Gloster herceg?
Már elküdtem az eperért.

BISHOP OF ELY
Where is my lord the Duke of GLOSTER?
I have sent for these strawberries.

HASTINGS
Őkegyelme nyájasan mosolyog,
Tán valami terv-félének örül,
Hogy a jó reggelt íly vigan köszönti.
Keresztény földön senki sincs, ki nála
Kevésbé rejthetné kedvét s haragját.
Arcán rögtön megláthatod a szívét.

HASTINGS
His grace looks cheerfully and smooth this to-day;
There’s some conceit or other likes him well,
When he doth bid good morrow with such spirit.
I think there’s ne’er a man in Christendom
Can lesser hide his love or hate than he;
For by his face straight shall you know his heart.

STANLEY
Mit olvastál ki szívéből az arcán,
Aszerint, amit reggel mutatott?

STANLEY
What of his heart perceive you in his face
By any likelihood he show’d to-day?

HASTINGS
Hát azt, hogy itt senkire sem haragszik:
Ha úgy volna, elárulná szeme.

HASTINGS
Marry, that with no man here he’s offended;
For, were he, he had shown it in his looks.

Visszatér Gloster és Buckingham

Re-enter GLOSTER and BUCKINGHAM.

GLOSTER
Kérlek, mondjátok meg, mit érdemelnek,
Kik halálomra szőnek ördögi
Gaz összeesküvést és testemet
Lenyűgözik pokoli bűvölettel?

GLOSTER
I pray you all, tell me what they deserve
That do conspire my death with devilish plots
Of damned witchcraft, and that have prevail’d
Upon my body with their hellish charms?

HASTINGS
A nagy szeretet késztet, hogy először
Én mondjam ki e fejedelmi körben,
Hogy bűnhődjenek, bárkik voltak is.
Én mondom, megérdemlik a halált.

HASTINGS
The tender love I bear your grace, my lord,
Makes me most forward in this noble presence
To doom th’ offenders: whosoe’er they be,
I say, my lord, they have deserved death.

GLOSTER
Szemed legyen hát bűnük tanuja.
Nézd csak, megbabonáztak: látod-e,
Hogy karom, mind egy kiszáradt fa, sorvad,
S a szörnyű boszorkány, Edwárd neje,
Az volt, a ringyó Shore-néval együtt,
Ki boszorkányságával ezt művelte.

  • Edwárd – IV. Edwárd király.
  • Shore-né – Jane Shore bájos polgárasszony, aki igen jó irányba befolyásolta IV. Edwárd királyt. A király halála után Lord Hastings kedvese. III. Richárd király utóbb mint boszorkányt törvény elé idézte, de bizonyítékok hiányában csak templomi vezeklésre ítélték.

GLOSTER
Then be your eyes the witness of their evil:
Look how I am bewitch’d; behold, mine arm
Is, like a blasted sapling, wither’d up:
And this is Edward’s wife, that monstrous witch,
Consorted with that harlot-strumpet Shore,
That by their witchcraft thus have marked me.

HASTINGS
Nemes lord, ha ezt ők tették valóban

HASTINGS
If they have done this thing, my gracious lord—

GLOSTER
Mit ha! Te véded ezt a ronda ringyót
S hákról beszélsz nekem? Hát áruló vagy!
Le a fejét! Szent Pálra esküszöm,
Nem eszem, míg ezt meg nem láthatom.
Ratcliff s Lovel, hajtsátok végre ezt:
A többi követ engem, ha szeret.

GLOSTER
If! thou protector of this damned strumpet,
Talk’st thou to me of “ifs”? Thou art a traitor:—
Off with his head!—now by Saint Paul I swear
I will not dine until I see the same.—
Lovel and Ratcliff, look that it be done:—
The rest, that love me, rise and follow me.

Mind el, kivéve Hastings, Ratcliff, és Lovel

Exeunt all but HASTINGS, LOVEL, and RATCLIFF

HASTINGS
Jaj Angliának! Nem kár magamért.
Én ostoba, láthattam volna ezt.
Stanley sisakját vadkan tépte fel –
Gúnyoltam álmát s szökni nem akartam.
Ma háromszor botlott kedvenc lovam:
Sajnált a vágóhídra vinni engem.
Kellene most a pap, kivel beszéltem.
Most bánom, hogy azt mondtam a futárnak,
Ujjongva, hogy ellenségeimet
Ma Pomfretben levágják véresen
És én magam biztos kegyben vagyok.
Margit! Margit! Nehéz átkod leszáll
A szegény Hastings nyomorult fejére.

HASTINGS
Woe, woe, for England! not a whit for me;
For I, too fond, might have prevented this.
Stanley did dream the boar did rase his helm;
But I disdain’d it, and did scorn to fly:
Three times to-day my foot-cloth horse did stumble,
And started when he look’d upon the Tower,
As loth to bear me to the slaughter-house.
O, now I need the priest that spake to me:
I now repent I told the pursuivant,
As too triumphing, how mine enemies
To-day at Pomfret bloodily were butcher’d,
And I myself secure in grace and favour.
O Margaret, Margaret, now thy heavy curse
Is lighted on poor Hastings’ wretched head!

RATCLIFF
Gyerünk, tünj el: a herceg enni készül.
Gyónj gyorsan: fejedet akarja látni.

RATCLIFF
Dispatch, my lord; the Duke would be at dinner:
Make a short shrift; he longs to see your head.

HASTINGS
Ó, halandók percnyi kegye, amelyre
Jobban vadászunk, mint Isten kegyére!
Ki pillantásotok legére épít,
Ugy él, mint részeg matróz árbocon,
Ki minden döccenésre lezuhanhat
A mély tengernek végzetes szívébe.

HASTINGS
O momentary grace of mortal men,
Which we more hunt for than the grace of God!
Who builds his hope in air of your fair looks,
Lives like a drunken sailor on a mast,
Ready, with every nod to tumble down
Into the fatal bowels of the deep.

LOVEL
Gyerünk, tünj el, most már hiába jajgatsz.

LOVEL
Come, come, dispatch; ’tis bootless to exclaim.

HASTINGS
Ó, véres Richárd! Szegény Anglia!
Szörnyűbb időket jósolok neked,
Mint amit a leggyászosabb kor élt meg.
Gyerünk, vezess, vidd neki fejemet:
Hamar meghal, ki engem kinevet. Mind el


(Vas István fordítása)

HASTINGS
O bloody Richard!—miserable England!
I prophesy the fearfull’st time to thee
That ever wretched age hath look’d upon.—
Come, lead me to the block; bear him my head:
They smile at me who shortly shall be dead. Exeunt.

Források
  • William Shakespeare: The Works of William Shakespeare Vols. I–VII. From text of the Rev. Alexander Duyce’s second edition. Leipzig: Bernhard Tauchnitz, 1868. (Collection of British Authors Tauchnitz Edition, 40–47.)
  • William Shakespeare összes drámái I–IV. Fordította Arany János, Áprily Lajos, Babits Mihály, Devecseri Gábor, Fodor József, Gáspár Endre, Jékely Zoltán, Kardos László, Kosztolányi Dezső, Lator László, Mészöly Dezső, Németh László, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Somlyó György, Szabó Lőrinc, Szabó Magda, Szász Imre, Vajda Endre, Vas István, Weöres Sándor. Az utószót Kéri László írta. Budapest: Magyar Helikon, 1972. (Helikon klasszikusok.)