Szabó Lőrinc
matematika, szám, számolás, aritmetika
Kőszegi Lajos
matematika, kombinatorika, sakk
Kepes György
„A világ új képe a művészetben és a tudományban” című kötet „Művészet és tudomány” című fejezete
matematika, fizika, építészet
Ioannes Sambucus
orvoslás, orvos, Johannes Sambucus, Zsámboky János, epigramma
Egyed Emese
matematikus, Bolyai Farkas
Gráf László
biokémia, fehérje, fehérjedinamika, M. C. Escher, Friedensreich Hundertwasser, Straub F. Brunó
Erő Zoltán
Zene és építészet viszonyáról
zene, építészet, arányelmélet, Vitruvius, Alberti, Guillaume Dufay, Le Corbusier, Iannis Xenakis, Marcos Novak, Steven Holl, Daniel Libeskind
Székely Péter
fizika, csillagászat, asztronómia, természetszemlélet, felvilágosodás
Vörös Imre
(Részletek)
fizika, csillagászat, asztronómia, természetszemlélet, felvilágosodás
Eötvös Loránd, vers
Boros László
fizika, fizikus, filatélia
Alvári Csaba
technika, telefon, Mikszáth Kálmán
Horváth Zsuzsanna
Madách Imre, társadalom, utópia
Tarjányi Eszter
Madách Imre, orvoslás, orvos, Madva Ferenc, Kovács Sebestény Endre, Péczely Ignác
Gyöngyösi Mária, Kiss Anna, Fükéné Walter Mária
kémia
Nagy Zsófia
A 19. század csillagászati világképe a Fekete gyémántok alapján
csillagászat, asztronómia, Univerzum, keletkezéselmélet
Fritjof Capra
A szerző The Turning Point című könyvének 2. fejezete
fizika, mechanika, determinizmus, világkép, Descartes, Newton
Kőhegyi Gabriella
természettudomány
Klinghammer István
Amit a literátus emberek a térképkészítésről mesélnek
térképészet, térképész, kartográfus
Fükéné Walter Mária
A narratívák szerepe a természettudományos megismerés folyamatában
természettudomány, tanítás, módszertan
William Shakespeare, orvoslás, lélektan, pszichoszomatika
Székely Péter
science-fiction, tudományos-fantasztikus
Böszörményi István
Avagy hogy is készültek azok az izék
matematika, térgeometria
Böszörményi István
matematika, topológia, Klein-palack
A csillagász, akiről Vörösmarty Mihály verset írt
Tittel Péter Pál, Vörösmarty Mihály, csillagászat, csillagvizsgáló, Gellért-hegy
Bobor Szabolcs
Karinthy Frigyes, Milgram hat lépés, networks, six degrees of separation, szociális hálózatok
Studiolum
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Babits Mihály
Bujdosó Dezső
ógörög, kultúra, műveltség
Jeff Miller
matematika, matematikus
gyógyszerész, gyógyszertár
matematika, pi
matematika, Fibonacci, Fibonacci-számok, fib
Palágyi Menyhért
Madách Imre, tudós, természettudomány
Toró Tibor
fizika, részecskefizika, töltésszimmetria, József Attila
Dienes Pál
matematika, szemiotika
Szilágyi Márta
biológia, féreg
Szoboszlai Kiss Katalin
filozófia, fizika, kozmológia
Studiolum
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Branislav Petronijević
Paár Tamás
matematika, halmazelmélet, Georg Cantor
Voigt Vilmos
szemiotika, 18. század, Kempelen Farkas
Bencze Mihály
matematika
Békés Vera
A magyar tudományos műhelyek „utolsó polihisztorai” és „titkos klasszikusai” a 20. század első felében
tudománytörténet
Toró Tibor
tudományfelfogás, Madách Imre
Czeizel Endre
orvoslás, pszichiátria, depresszió, bipoláris zavar
Najmányi László
A matematika a kortárs művészetben
matematika, kortárs művészet
Farkas Gábor Farkas
fizika, csillagászat, William Shakespeare
Pukánszkyné Kádár Jolán
orvoslás
Marx György
Recenzió helyett
fizika, 20. század, József Attila
Erdély Dániel
kutatás, fejlesztés, társadalom
Száraz György
Dráma két részben
orvoslás, szülészet, gyermekágyi láz, szepszis, Semmelweis Ignác
Zemplén Gábor
fizika, színelmélet, Isaac Newton, Johann Wolfgang Goethe
Dr. Moesz Gusztáv
botanika
Bartha Lajos
tudósportrék
Hermann Helmholtz
fizika, színelmélet, biológia, növénytan, állattan
Vörös Imre
fizika, teológia
Huff Endre Béla
fizika, színelmélet, Newton, Goethe
Zsoldos Endre
csillagászat, változócsillag
Iváncsics Bernát
matematika, geometria
Tasnádi Kubacska András
geológia, földtan, földtörténet
pszí, kobzos55
matematikus, fizikus, kémikus, zene
Székely László
fizika, kozmológia, mitológia
Részletek Jules Verne műveiből
matematika, fizika, technika
Palló Gábor
Békésy György
Szállási Árpád
gyógyszerész
Veres András
technika, természettudományok, pszichológia, pszichiátria, pszichoanalízis
Szabó Katalin
tudományos ismeretterjesztés, biológia, orvoslás
Ponori Thewrewk Aurél
Biblia, napóra
Arany János
természettudományok, fizika, elektromosság, Hatvani István
Probáld Ferenc
földrajz, geográfia, tájfogalom, tájábrázolás
Lánczi Jenő
matematika, fizika, filozófia, Ernst Mach
Szabados László
reneszánsz, matematika, fizika, csillagászat, kémia, orvoslás
Kovács László
fizikatörténet, kísérleti fizika, Accademia del Cimento, Benedetti, della Porta, Simon Stevin, Niccolò Tartaglia
Nemes Csaba
anatómia, humanisták, orvoslás, orvoslástörténet, orvosi botanika, szülészet
Barlai Katalin
Corvina, kódex, Regiomontanus, reneszánsz
Szabó Péter Gábor
matematika, algebra, geometria, harmadfokú egyenlet, matematikatörténet, Cardano, Luca Pacioli, Regiomontanus, Niccolò Tartaglia
Schiller Róbert
kémia, Robert Boyle, Gassendi, Montaigne, atomelmélet, szkepszis
Hangodi Ágnes
kultúra, természettudományok, Oroszország, Nagy Péter, Leibniz
Somkuti Gabriella
könyvtár, könyvtártörténet, Széchényi Ferenc, Teleki László, Országos Széchényi Könyvtár
Lukácsy Sándor
atomtan
Bíró Ferenc
fizika, csillagászat, asztronómia, Isaac Newton
Margócsy István
Verseghy Ferenc és a tanító költészet műfaja
tanköltemény
Győrfi Zoltán
Szépirodalmi segédlet az ikerparadoxon magyarázatához
fizika, relativitáselmélet
A közelmúlt nagy matematikatanárai
matematika, matematikus
Dr. Vértes László
orvoslás, geriátria, dekubitusz, Németh László
Balogh Piroska
(Részlet)
fizika, asztronómia, tanköltemény
Hangodi Ágnes
I. Péter, Nagy Péter, Oroszország, XVII. század, könyvészet, könyvtár
Mikola Sándor
Elbeszélés egy alkotás előéletéről
csillagászat, asztronómia, Johannes Kepler, Madách Imre
Iváncsics Bernát
matematika, hullámjelenség
Teslár Ákos
matematika, kombinatorika
Csákány Béla
matematika, Kurt Gödel
A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szakosztálya összeállítása alapján, amelyet Dudich Endre és Hála József szerkesztett
geológia, földtan, geodézia, földméréstan, paleontológia, őslénytan, földtörténet, Magyarhoni Földtani Társulat
Victor Hugo
Részletek „A tenger munkásai”-ból
geológia, földtan, geodézia, földméréstan, földtörténet, La Manche csatorna, Normandia
Paolo Rossi
(Részlet)
fizika, csillagászat
Csákány Béla
matematika, aritmetika, geometria, tanítás, Móra Ferenc, Katona Dines, Haar Alfréd, Gáspár Dezső
Móra Ferenc
matematikus, Haar Alfréd
Dr. Karasszon Dénes
orvoslás, tumor, Wesselényi Miklós, Korányi Frigyes
Prof. Dr. Miskolczy Dezső
orvoslás, tumor, Wesselényi Miklós, Korányi Frigyes
Dr. Bíró Imre
orvoslás, tumor, Wesselényi Miklós, Korányi Frigyes
Decimus Magnus Ausonius
(Részlet)
biológia, állattan, limnológia, Mosel folyó, Bél Mátyás, Matej Bel
Nagy Csilla
A tér és a táj poétikája a harmincas évek magyar lírájában
matematika, Szabó Lőrinc, József Attila
In memoriam Tóth Imre (1921—2010)
Interjú Tóth Imrével
matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Arisztotelész, matematika alapjai
Valaczka András
biológia, DNS, Richard Dawkins, Wilhelm Dilthey, Madách Imre
Komorjai László
matematika
Darvas György
Tudomány a művészetben — Művészet a tudományban
matematika, természettudomány, képzőművészet, szimmetria
Hajnóczi Gábor
Tudomány a művészetben — Művészet a tudományban
szimmetria, reneszánsz, Leon Battista Alberti, Lorenzo Ghiberti, Della pittura, Commentarii
Tusa Erzsébet
Tudomány a művészetben — Művészet a tudományban
matematika, szimmetria, zene, Lendvai Ernő
Darvas György
Tudomány a művészetben — Művészet a tudományban
szimmetria, disszimmetria
Kozák Csaba
avagy Szimmetria kiállítás
Galéria IX · 2004. október 10.—november 12.
szimmetria, Galéria IX, Balkon
In memoriam Vekerdi László (1924—2009)
Vekerdi László
(Részlet)
matematika, nemeuklideszi geometria, párhuzamosok elmélete, Bolyai János
Oláh Anna
nyelvészet, szakszó, szakkifejezés, gyökszó
Friedrich Dürrenmatt
Komédia
fizika
Részlet Victor Hugo A nyomorultak című regényéből
orvoslás, fogászat, fogpótlás, implantáció, Plenk József Jakab
René Descartes
melyek Isten létezését és a léleknek a testtől való különbségét bizonyítják (geometriai módon elrendezve)
matematika, geometria, axióma, axiómarendszer, tételbizonyítás
Részletek Stendhal műveiből
matematika, kémia, biológia, technika, Műszaki Főiskola
Werner Heisenberg
természet, természettudomány, technika, Johann Wolfgang Goethe, Werner Heisenberg
Szamuely Tamás
természet, természettudomány, technika, Werner Heisenberg
Mandics György, M. Veress Zsuzsanna
A válogatás I. része
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János
Marx József
tudomány, művészet, Richard Dawkins, Alan Sokal, Jean Bricmont
Nádor Zsófia
matematika, kombinatorika, kombinatorikus költészet, Kurt Gödel, Gödel-tétel, versírógép, Raimundus Lullus, Johann Heinrich Alsted, Enciklopédia, Quirinus Kuhlmann, Leibniz
Szeleczki Gábor
Immanuel Kant és a csillagászat
fizika, csillagászat, Naprendszer, Immanuel Kant, Pierre-Simon Laplace, Kant—Laplace elmélet
Hargittai Magdolna, Hargittai István
matematika, geometria, szimmetria, tükörszimmetria, kiralitás, forgási szimmetria, mértani testek, ismétléses szimmetria, csavarszimmetria, síkminták, kristályok, antiszimmetria, természet, képzőművészetek, természettudományok
Király Judit
matematika, szám, számlálás, megszámlálhatóság, mérés, mérték, arány, sorozat, struktúra, variabilitás, eltolás, sík, tér, projekció
Nádor Zsófia
M. C. Escher grafikái
matematika, síkgeometria, paradoxonok, Escher
Tóth Béláné
matematika, koordinátageometria, projekció, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás
Nádor Zsófia
Foucaultról és Gödelről
Kurt Gödel, Michel Foucault, D. R. Hofstadter, M. C. Escher
Jókai Mór
Regény, természetrajz vagy szatíra
biológia, állattan, puhatestűek, csigák, kagylók, lábasfejűek
Tillmann J. A.
technológia
Dr. Berndorfer Alfréd
orvoslás, születési rendellenesség, orvoslástörténet
Jókai Mór
Jókai A magyar Faust című elbeszélésének befejező része
matematika, kémia, természettudomány, Hatvani István
Tillmann J. A.
Eike Christian Hirsch Leibniz-életrajza
filozófia, matematika, informatika, természettudomány, Leibniz
Johann Wilhelm Ritter
természetismeret, fizika, filozófia
Tillmann J. A.
fizika, asztronómia, világegyetem keletkezése, Hubble űrteleszkóp, filozófia, Max Weber, képzőművészet
Tillmann J. A.
természettudományok, science fiction, Stanisław Lem
dr. Szabó András
orvoslás, szülés, Ernest Hemingway
Dr. Katona Ferenc
biológia, evolúció, geológia, földtörténet, plutoisták, neptunisták
Guy de Maupassant
Le Horla, 1886
orvoslás, pszichiátria, luesz
Természettudományos részletek Esterházy Péter Harmonia Cælestis című kötetéből
matematika, fizika
Móra Ferenc
informatika, információ továbbítás, szemaforos távjelző, távíró, Claude Chappe
Móra Ferenc
asztrológia, csillagászat
Surányi László
matematika, Bolyai-geometria
Lambrecht Kálmán
Részlet Az őslények világa című könyvből
geológia, bazalt
Kovács Orsolya
kémia, tanítás
Koltai Tamás
matematika, Kurt Gödel, Bolyai-geometria
Surányi László
matematika, Kurt Gödel, Gödel-tétel
Csáth Géza
fizika, csillagászat, Kepler, pszichológia, Freud, pszichoanalízis, kognitív pszichológia
Bartha Lajos
természettudományok, csillagászat, botanika, geológia, őstörténet, iparfejlődés, tudományos ismeretterjesztés, Természettudományi Társulat, Természettudományi Közlöny
Perneczky Géza
avagy Euklidész a cethal gyomrában
matematika, fraktálgeometria, káoszelmélet
Kéri Katalin
Muszlim gondolatok a tudásról és az ismeretszerzésről
neveléstörténet, művelődéstörténet, tudománytörténet, iszlám, kelet, történelem, filozófia
Paul Klee
természettudomány, természetszemlélet, megismerés, kognitív pszichológia
Hannes Böhringer
építészet, filozófia
Rényi Alfréd
matematika, fizika, mozgás
Szegeczky Tibor
tudománytörténet, tudományfilozófia, matematikai és fizikai gondolkodás
Szondi Lipót
pszichológia, pszichoanalízis, sorsanalízis, Szondi Lipót, Dosztojevszkij, Honoré de Balzac
Erdély Dániel
Egy eszme/elv/ötlet/tudomány/diszciplína/találmány ébredésének dokumentumai
matematika, sík- és térgeometria, sík- és térkitöltés, spidron
Bartha Lajos
Egy kis nyelvtörténeti csevegés II.
fizika, csillagászat, szóetimológia, lövőcsillag, csillagkép, csillag
Perneczky Géza
meteorológia, üvegház-hatás, képzőművészet, festészet
Tömörkény István
fizika, mechanika, hengerkerék
Hargitai Rezső
orvoslás, betegségtünetek, metafora, ádámcsutka, Xanthippe-szindróma, hermafroditizmus, Chaplin-járás, Káin-komplexus, Pickwick-tünetegyüttes
Dobos Zsuzsanna
orvoslás, szembetegségek, védőszent, Szent Lúcia
Ottlik Géza
matematika, algebra, Bartel Leendert van der Waerden, analízis, függvény, folytonosság, Fejér Lipót, fizika, kvantumelmélet, Ortvay Rudolf
Ottlik Géza
matematika, diophantoszi egyenlet, Fejér Lipót
Ottlik Géza
matematika, modell
Ottlik Géza
kémia
Részletek Ottlik Géza írásaiból és interjúiból
matematika, fizika, technika
Ottlik Géza
matematika, fizika
Szamuely Tamás
tudományos kutatás, matematika, fizika, Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker
Merza József
matematika
Dr. Boga Bálint
orvoslás, nevezéktan
Különböző korokból származó iskolai matematikafeladatok társadalomképe, példákon keresztül
matematika, szöveges feladatok
Ponori Thewrewk Aurél
csillagászat, dátum-meghatározás
orvoslás, pszichiátria
Erdély Dániel
matematika, geometria, térgeometria, térkitöltés, spidron
Bara Éva
matematika, térgeometria, Escher, formák
Malina János
természettudományok, fizika, kémia, biológia, orvoslás, Borogyin
Malina János
orvoslás, pszichológia, Gertrud Orff, multiszenzorikus terápia, Rudolf Steiner, antropozófia, zeneterápia
Surányi Dezső
biológia, mezőgazdaság, földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés
Paul Vitányi
matematika, Zénón, aporia, paradoxon, infinitezimális mennyiségek, végtelen sorok összege, halmazelmélet, fizika, erőhatás, mozgás, folytonosság
Bartha Lajos
Egy kis nyelvtörténeti csevegés I.
fizika, csillagászat, szóetimológia, húgy, csillagkép, csillag
Schiller Róbert
Elhangzott, a Bölcsészet és természettudomány — a ‚két kultúra’ romboló mítosza című konferencián, 2006-ban
metafora, irodalom, természettudomány, tudományos szókincs, metafora-átvétel
Kéri Katalin
A Hold a régi fantasztikus irodalomban
Hold, tudománytörténet, művelődéstörténet, tudományos-fantasztikus irodalom, sci-fi
Surányi Dezső
A Mítosztól a valóságig című kötet IX. fejezete
irodalom, költészet, Petőfi Sándor, természet, növények, állatok, természeti jelenségek
Szőke Annamária
Tudomány a művészet határain belül Erdély Miklós művészetében
matematika, topológia, Klein-kancsó, fizika, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, C.E.T.I.-projekt, etc.
Schiller Róbert
humán kultúra, reál kultúra, tudománytörténet, művelődéstörténet, Vekerdi László
Végh János
orvoslás, fájdalom, képzőművészet, ábrázolás, festészet, Andrea Mantegna
W. Watson Buchanan
orvoslás, fájdalom, fejfájás, migrén, William Dunbar, reneszánsz
Kolozsvári Papp László
matematika, Bolyai Farkas, Bolyai János, Benkő Zsuzsanna, orvoslás, gümőkór
Perneczky Géza
Természettudósok a „szép”-ről a komputer korában
matematika, fraktálgeometria, káoszelmélet
Tasnádi Kubacska András
geológia, geológus, paleontológia, szépirodalom, regény, Jókai Mór, Fekete Gyémántok, Berend Iván, Tasnádi Kubacska András
Babits Mihály
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
enciklopédikus gondolkodás, Nyugat, szépirodalom, költészet, Goethe
Babits Mihály
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
matematika, modell, fizika, indeterminizmus, Albert Einstein, Max Planck, Rutherford, Eddington, kozmogónia, világmodell
Gáspár Kornél
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, kozmogónia, világmodell, entrópia
Gáspár Kornél
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, kozmogónia, világmodell, Giordano Bruno, Kepler, filozófia, irodalom, Madách Imre, Goethe, Byron
Gáspár Kornél
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
természettudományos világkép, filozófia
Lánczi Jenő
Modern metafizikusok (Paulsen, Haeckel, Ostwald, Mach)
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, tudományfilozófia, Friedrich Paulsen, Ernst Haeckel, Wilhelm Ostwald, Ernst Mach, Immanuel Kant
Németh Andor
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, Albert Einstein, Max Planck, fizikai világkép, irodalom, Proust, Paul Valéry, James Joyce
Németh László
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
matematika, fizika, Albert Einstein, relativitáselmélet, filozófia, Ortega, relativitás
Németh László
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
enciklopédizmus
Schöpflin Aladár
Babits Mihály új regénye. Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, modellezés, irodalom, regény, utópia, sci-fi, Elza pilóta, Schöpflin Aladár
Erdély Dániel
Egy eszme/elv/ötlet/tudomány/diszciplína/találmány ébredésének dokumentumai
matematika, geometria, térgeometria, térkitöltés, spidron, filozófia, Erdély Dániel
Surányi Dezső
biológia, botanika, kultúrtörténet, Biblia, Surányi Dezső
Surányi Dezső
biológia, botanika, Görögország, mitológia, kultúrtörténet, Surányi Dezső
Csach Gábor
matematika, arányok, arányelmélet, aranysor, modulor, képzőművészet, avantgárd, szobrászat, Beöthy István, Etienne Beothy, Le Corbusier, Csach Gábor
Szállási Árpád
orvoslás, orvos, szépirodalom, regény, novella, Gvadányi József, Eötvös József, Fáy András, Kemény Zsigmond, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Bródy Sándor, Móricz Zsigmond, Török Gyula, Csáth Géza, Kosztolányi Dezső, Szállási Árpád
Escher Károly
technika, kémia, fényképezés, Daguerre, dagerrotípia, Petőfi Sándor, Escher Károly
Dr. Grósz István
biológia, orvoslás, szemészet, irodalom, vers, Dante, Isteni színjáték, Divina Commedia, La Commedia, Grósz István
Dr. Grósz István
biológia, orvoslás, szemészet, irodalom, szonett, színmű, Shakespeare, Grósz István
Marx György
természettudomány, fizika
Erdély Dániel
matematika, geometria, térgeometria, térkitöltés, spidron
Részlet Nyíri Kristóf a Globális társadalom, helyi kultúra című írásából
oktatás, funkcionális analfabétizmus, nehéz szórakozás, Seymour Papert
Dr. Németh István
orvoslás, orvoslástörténet, képzőművészet, festészet, Frans Post
Dr. Németh István
orvoslás, Paracelsus, képzőművészet, festészet, Quentin Massys
Dr. Németh István
orvoslás, pszichiátria, Vincent Van Gogh
Dr. Németh István
orvoslás, fertőző betegségek, járványok, pestis, képzőművészet, festészet, Nicolas Poussin, Carlo Coppola, Domenico Antonio Vaccaro
Dr. Németh István
XIX. század, morfológia, Giovanni Morelli, Morelli-módszer, képzőművészet, festészet
Orosz István retrospektív kiállítása az Ernst Múzeumban
matematika, geometria, paradoxon, képzőművészet, grafika, Orosz István, Arcimboldo, Escher, Magritte
Fejér Lipót
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
matematika, Henri Poincaré
Benedek Marcell
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, optika, színskála
Bálint Elemér
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Beke Manó
Bor Pál
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, mozgás, térdimenziók, relativitáselmélet, Albert Einstein
Sós Aladár
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, Lorenz, Ernst Mach, Hermann Minkowski
Ma Lin
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
matematika, fraktálgeometria, Benoît Mandelbrot, távol-keleti művészet, festészet
Lakits Ferenc
fizika, csillagászat, napfogyatkozás, magyar történelem, honfoglalás, Bizánc
Angela Vierling-Claassen
matematika, geometria, térbeli alakzatok, szobrászat, Naum Gabo, Antoine Pevsner, Henry Moore, Max Ernst, Man Ray
Erdély Dániel
matematika, geometria, térgeometria, térkitöltés, spidron
Kollár János
orvoslás, Alzheimer-kór, zeneterápia
Szabó Gyula
fizika, csillagászat, csillagképek, napfogyatkozás, zene, Bartók Béla
Bartha Lajos
fizika, csillagászat, Orion csillagkép, Orion-öv, csillanevek, néprajz, néphit, népszokások
Pintér László
orvoslás, fertőző betegségek, diftéria, torokgyík, Fekete István. Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond
Surányi Dezső
Juhász-Nagy Pál emlékére
botanika, növénynevek, ókor, ógörög irodalom, Homérosz, Iliász, Odüsszeia
Benno Artmann
matematika, geometria, szimmetria, numizmatika, ókor, Görögország
Stirling János
(A növényszótár bemutatása)
botanika, növénynevek, szótár, Vergilius
Dr. Schultheisz Emil
orvoslás, reneszánsz, felsőoktatás, orvosegyetem
Dr. Schultheisz Emil
orvoslás, középkor, arab orvoslás, latin orvosi irodalom
Dr. Schultheisz Emil
orvoslás, pszichoszomatika, Avicenna
Id. Dr. Bibó István
matematika, számok, néprajz, etnológia
Fröhlich Georgina
technika, vasmegmunkálás, kovácsolás
Wiedemann László
fizika, filozófia, ismeretelmélet
Békefi Antal
technika, vasmegmunkálás, kovácsolás
Wiedemann László
fizika, filozófia, oktatás, humán kultúra, reál kultúra
Pócs Éva
fizika, tér, idő, kozmogónia, rendezettség, rendezetlenség, káosz, térátmenet, időátmenet, folytonosság
Beke Manó
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein
Szende Pál
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein
Lambrecht Kálmán
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
biológia, neurofibrillák, Apáthy István
Gál Vilmos
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, csillagászat, éter
Ignotus
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
technika, technológia, Jules Verne, Ignotus
Szemlér Ferenc
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, determináltság, kvantumelmélet
Erdély Dániel
Budapest Kiállítóterem 2005. október 12—november 20.

Szántó Borisz
matematika, geometria, szimmetria, csempézés, térkitöltés, spidron, fizika
Erdély Dániel
matematika, geometria, szimmetria, csempézés, térkitöltés, spidron, kristályfizika
Bresztovszky Ernő
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, csillagászat, Halley-üstökös
Ambrus Zoltán
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
orvoslás, luesz,szifilisz, Edward Jenner, Louis Pasteur, Paul Erlich
Halle Valter
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
biológia, kémia, biokémia, növényi alkaloidák, ajzószerek, dopping, Sigmund Fränkel
Dávid Lajos
fizika, Eötvös Loránd, gravitáció, gravitációs állandó, Eötvös-inga
Komjáthy Aladár
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, tér, idő, természettörvény
Beke Manó
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
matematika, Szonja Kovalevszka, Mittag-Leffler, Weierstrass, Königsberger Leo
Beke Manó
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
matematika, fizika, Helmholtz
Komjáthy Aladár
Szemelvények a Nyugat című folyóirat természettudományos vonatkozású cikkeiből
fizika, relativitáselmélet, Isaac Newton, Albert Einstein, Minkowski
Ezredvégi beszélgetés Szalay Sándor fizikussal
(részlet)
fizika, csillagászat, galaxis-halmazok, anyageloszlás, buborék-modell, Jakov Zeldovics
Bartha Lajos
fizika, csillagászat, üstökös, Szatmár, 1672, J. Hevelius, Fléche, F. S. Archenhold
fizika, csillagászat, geofizika, földrengéskutatás, Kövesligethy Radó
Kövesligethy Radó
(Első közlés)
fizika, csillagászat, világképek, szférák, Püthagorász, Ptolemaiosz, Kepler, Kövesligethy
Voigt Vilmos
(A teljes bibliográfiával)
fizika, csillagászat, világképek, szférák
fizika, Kövesligethy Radó
fizika, csillagászat, űrkutatás, Szaturnusz, Cassini-szonda
Gáspár Ferenc
technika, mechanikus szerkezetek, orvoslás, hallgatózás, sztetoszkóp, diagnózis
matematika, halmazelmélet, számosság, számolás
Móra László
kémia, szerves kémia, szappangyártás, kókuszdióolaj, zsírsav, kaprinsav
Szentgyörgyi István
kémia, szerves kémia, szappangyártás, kókuszdióolaj, zsírsav, kaprinsav
Ponori Thewrewk Aurél
(részletek)
fizika, csillagászat, középkori világkép
Szauer Ágoston
fizika, csillagászat, fiziológia, látás
Jéki László
matematika, titkosírás
Esterházy Péter
Mutatvány A jövő a számtantudósoké című kötetből
matematika
Maróti Tamás
fizika, csillagászat
Werner Heisenberg
természettudományok, matematika, fizika, atomelmélet
Schiller Róbert
Három írás a kötetből
természettudomány, fizika, kémia
Bartha Lajos
fizika, csillagászat, Halley-üstökös
Részlet a Lalitavisztara eposzból
matematika, nagy számok, számrendszerek
fizika, csillagászat, galaxisok, Hubble űrteleszkóp
Perneczky Géza
avagy tallózás az „új lelkesültség” nemzetközi szakirodalmában
matematika, geometria, fraktál, káosz, Mandelbrot, Turing stb.
Perneczky Géza
Saxon Szász János művészetéről
matematika, geometria, fraktál, káosz, Mandelbrot, Turing stb.
matematika, nemeuklideszi geometria, Gauss, fizika, csillagászat, iránytű, asztrolábium, szextáns
Járványok az Ókorban
orvoslás, fertőző betegségek, dögvész, pestis
Jéki László
fizika, csillagászat
technika, informatika, hírközlés
Hargittai István—Lengyel Györgyi
szimmetria, kémia, krisztallográfia, tércsoportok
Dr. Ferenczi Sándor
Kritikai megjegyzések Ernst Mach egy tanulmányához
fizika, klasszikus mechanika
Neumann Miklós
matematika, fizika, informatika, közgazdaságtan
György Darvas—Tamás F. Farkas
elméleti fizika, elemi részecskék

In memoriam Neumann János

Neumann Miklós
matematika, fizika, informatika, közgazdaságtan
fizika, elektrotechnika
Hargittai István
kémia, molekula, térbeli szerkezet
Hargittai István—Lengyel Györgyi
kémia, krisztallográfia, szimmetria
matematika, Euklidész, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, informatika, ALGOL, kémia, szerves kémia, benzol, szénhidrogének, Kekulé
Vörös Imre
A felvilágosodás korának kozmológiájához
fizika, csillagászat, gravitáció, Isaac Newton
orvoslás

In memoriam Békésy György

Békésy György
tudományos kutatás, képzőművészet
képzőművészet, Békésy György, Békésy-gyűjtemény
Tarnóczy Tamás
orvoslás, fizika, fül, Békésy György
Tony-Michel Torrilhon
A szező La patologie chez Bruegel című tanulmányának magyar nyelvű összefoglalása
orvoslás, patológia
Publius Ovidius Naso
csillagászat, matematika, számmisztika
Jéki László, Palugyai István
természettudományok, Oberth, Ciolkovszkij, Goddard
Csizmadia Ákos
csillagászat, űrkutatás
Baumgartner Alajos
matematika, szöveges feladat, epigramma
Részletek Thomas Mann regényeiből
matematika, fizika, kémia, biológia stb.
Dr. Huszár György
orvoslás, fogászat
A Bolyai-drámák keletkezése Németh László levelezése tükrében
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János és Farkas
Németh László
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János és Farkas, C. F. Gauss
Vekerdi László
Benkő Samu könyvéről
matematika, Bolyai János
Tóth István: A Bolyaiak — János (Két párhuzamos között) · Kiss Jenő: A fiúhoz az apáért. A két Bolyai emlékére · Emőd Tamás: Bolyai
matematika, Bolyai János, Bolyai Farkas
Tudományos ismeretterjesztő táncjáték
matematika, valószínűségszámítás
FARKAS F. TAMÁS képzőművész világa
matematika, geometria, hiperkocka, Penrose, Penrose-háromszög, Möbius, Möbius-szalag, M. C. Escher
Herman Ottó
biológia, ornitológia
két kultúra, természettudományok, matematika, fizika, Bolyai János, Galileo Galilei, orvoslás stb.
Herman Ottó
biológia, ornitológia
Herman Ottó
biológia, ornitológia
matematika
Marx György
fizika, szaknyelv
orvoslás, gyógyszerészet, Andaxin
Mandics György
(részletek egy ciklusból)
fizika, biológia, matematika
A logicizmus, mint melléklet Az aritmetika alaptörvényei-hez
matematika, logika, halmazelmélet, antinómiák, Georg Cantor, Gottlob Frege, Bertrand Russell
Válogatás a Hetes lexikon anyagából
Agrippa, bűvös négyzet, agyidegek, állatok hét osztálya, artes liberales, artes mechanicae, beszéd hét része, Bibliai hetesek, Cardano, cukorbetegség
Georg Klein
két kultúra, humán és reál kultúra, biológia, DNS
Németh László
(részlet)
fizika
Szathmáry László
fizika, csillagászat, Ilkus Márton, Regiomontanus, csillagászati műszerek, Peuerbach György
Székely J. Gábor
biztosítási matematika, valószínűségszámítás, matematikai statisztika
Csáth Géza
idő, orvoslás, sebészet
Részlet egy híres politikus egyetemes történeti munkájának töredékéből
matematika, fizika, kémia, orvoslás, bölcselet
Részletek Petneki Áron rendhagyó Krakkó útikönyvéből
Collegium Maius, Ilkus Márton, Kassai Antoninus János, Krakkói Lengyel Tudományos Akadémia
matematika, számelmélet, játékelmélet, fizika, idő, relativitáselmélet, görbült téridő, kvantumelmélet, meteorológia, forgószél, biológia, mikrobák, biokémia
Jéki László
fizika, Werner Heisenberg, Richard Feynman
technika, eke, mezőgazdaság
Válogatás A magyar matematikai műnyelv története című kötetből
matematika, szaknyelv
matematika, geometria
Székely J. Gábor
matematika, valószínűségszámítás, paradoxon
Jéki László
fizika, fizikus, atomfizika
Vámos Tibor
tudomány, művészet
Jéki László
fizika, Stephen Hawking
Werner Heisenberg
fizika, színelmélet, Goethe, Newton
Jéki László
fizika, atomfizika, atombomba, Werner Heisenberg, Niels Bohr
Jéki László
fizika, atomfizika, Manhattan program, atombomba, Louis Slotin
Tóth Imre
Szavak egy háromszög előtt
(Részlet az előszóból és a műből)
matematika, nemeuklideszi geometria
Cyrano de Bergerac
(Részletek)
fizika, atomelmélet, csillagászat, tömegvonzás, Ptolemaiosz, Gassendi, technika
Salamon Henrik
orvoslás, fogászat, Eszterházy Miklós nádor, Bethlen Miklós gróf
Riedl Frigyes
Részlet a szerző Arany János című kötetéből
biológia, állattan, etológia

In memoriam Szabó Árpád (1913—2001)

Részlet A görög matematika kibontakozása című kötetből
matematika, számelmélet, racionális és irracionális szám
Márton A. András festőművész képei
matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, fizika, idő, relativitáselmélet, kvantumelmélet
Németh László
biológia, botanika
Németh László
orvoslás
Németh László
(részlet)
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai János, Bolyai Farkas, Gauss
Németh László
Részlet a Dilthey, egy német tudós című írásból
természettörvény, matematika, fizika
Németh László
fizika, relativitáselmélet, Albert Einstein, kvantumelmélet, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg
Csizmadia Ákos
Faludy György tudományról, atombombáról, környezetszennyezésről
tudományos és technikai fejlődés, környezetszennyezés
Részlet Sir Arthur Eddington A természettudomány új útjai című könyvéből
fizika, kvantumelmélet, determinizmus
Jobba György
orvoslás
Kovács István
fizika
L. I. Ponomarjov
fizika, atomfizika, kvantumfizika
Szent-Györgyi Albert
tudományos kutatás
Lánczos Kornél
matematika, irracionális számok, halmazelmélet, Cantor, kontinuum, megszámlálhatóság, fizika, térelmélet, Boltzmann, Albert Einstein, Ernst Mach, Faraday
Lósy-Schmidt Ede
technika, ingineur, mérnök, szóetimológia

Hommage à MEDICINA

Mozsolics Amália
technika, kovácsmesterség, orvoslás, arzénmérgezés
Magyar László András
orvoslás, orvos, Henricus Cornelius Agrippa von Nettesheym
Erasmus Roterodamus
orvoslás
Jéki László
A Canterbury mesék tudománya
csillagászat
Válogatás a főtitkár hivatali levelezéséből
matematika, Bolyai-hagyaték, szögharmadolás, fizika, Meteorológiai és Földmágnességi Intézet, Vénus-bolygó átmenet, meteorit, Kozmosz Apotheozisa, kémia, Vegyészeti Laboratórium, Than Károly, Charles Sainte-Claire Deville, földrajz, Lánchíd, vízmérce, Északi-sarki expedíció, méter-rendszer, biológia, Charles Darwin, orvoslás, Balassa János, Sebészeti Atlasz, Guillaume Duchenne de Boulogne, elektromosság, gyógyítás

Hommage à FIZIKA

Szamosi Géza
A newtoni időfogalom eredete
fizika, klasszikus fizika, Isaac Newton, idő, zene, polifon hangzás
A Galilei-ügy
fizika, klasszikus fizika, Galileo Galilei

Hommage à MATEMATIKA

Matematika és költészet
matematika, geometria, idomok, görbék stb.
„Kiket új dolgok égő vágya izgat…”
tudományos megismerés, matematika, Niccolò Tartaglia
Ádám Sándor
Pattantyús-Ábrahám Géza, műegyetemi zenekar
matematika, Nyikolaj Lobacsevszkij
Vekerdi László, Herczeg János
technika, fémkohászat, fémek edzése
Tuska Ágnes
József Attila viszonya a fizikához, emlékezve születésének hetvenötödik évfordulójára
fizika, matematika
Marx György
fizika, lézer
Szubjektív válogatás a tudományos fantasztikus, illetve utópisztikus fantasztikus művek bibliográfiájából
science fiction, sci-fi, tudomány, fantasztikum, utópia
Tverdota György
fizika, csillagászat, táguló világegyetem, antianyag, relativitáselmélet, matematika
Perneczky Géza
matematika, káoszelmélet, fraktálgeometria, Benoît Mandelbrot, nyelvészet, Noah Chomsky, generatív grammatika, biológia, növénytan, Lindenmayer, L-system
Nagy Dénes
matematika, egybevágósági transzformációk, szimmetria-operáció, poliéder, fizika, kristálytan, egybevágó kristály-poliéderek
Kepes György
A világ új képe a művészetben és a tudományban című kötet „Művészet és tudomány” című fejezete
matematika, fizika, építészet
Kiss Dezső, Kónya Katalin
avagy az elemi részecskék képregényes világa
fizika, elemi részecskék, gyorsítók, detektorok, atomelmélet, elektron, proton, neutron, kölcsönhatások, magenergia, hadron, nukleon, kvark, neutrínó, fizikai kutatóközpontok, CERN stb.
Sz. I. Vavilov
fizika, atomelmélet
orvoslás, allergia, szénanátha, pollenérzékenység, Charles Bayley
Puder Sándor
orvoslás, miazma útján betegségeknek, eugenika, az alkohol hatása a potenciára, illetve a születendő gyermekre, mandragóra, homeopathia, gyógyszertani és méregtani ismeretek, füvek gyógyító hatása, elmekórtan, vérkeringés, fertőző beteg elkülönítése, szívbaj, vérbaj, nemi betegségek középkori kezelése stb.
Jánoska Antal
fizika, csillagászat, technika, építészet
technika, repüléstörténet, drótnélküli távíró, képtávíró, taxaméter
Devecseri Gábor
matematika, információelmélet
matematika, fizika, biológia, orvoslás
Dobrovits Aladár
matematika, geometria, perspektíva
Németh László
orvoslás, kórtan, kórbonctan, élettan, vesebetegségek, lélektan, fizika, ozmózis
Hirsch Tibor
természettudomány, tudományos ismeretterjesztés
Abonyi Iván
fizika, relativitáselmélet
Jean-Pierre Petit
Képregény a relativitáselméletről
(Részlet)
fizika relativitáselmélet, görbült téridő
Tóth Imre
szövegkollázs
matematika, nemeuklideszi geometria
Nádor György
fizika, természetfilozófia
informatika, Java, programozási nyelv
Laczik Bálint
technika, fémmegmunkálás stb.
Simonyi Károly
A középkori egyetem
középkor, egyetem