Történelmi tanulmányainkra hagyatkozva mertem az új rovatnak a latin ’limes’ címet adni — egyik jelentése [birodalmi] határvonal —, hiszen anno, mi is a Római Birodalom limese voltunk, most pedig — bizonyos értelemben — az Európai Unióé, csak ezt most nem így mondjuk. Ebben a rovatban természetesen szó sem lesz ilyesmiről, hiszen itt azokat az írásokat szeretném közölni, amelyek bár tudomány- vagy technikatörténeti, nyelvi stb. szempontból nagyon érdekesek, a többi rovatból kilógnának. Elsőként — Laczik Bálint jóvoltából —, neves természettudósunk, Jedlik Ányos két élvezetes írását teszem közzé az asztaltáncoltatás bemutatásáról, illetve annak tudományos magyarázatáról. — A szerk.

Martinás Katalin, Huller Ágoston
fizika, termodinamika, entrópia
Oláh Anna
matematika, geometria, Euklidész, Elemek, Bolyai Farkas
Birtalan Győző
orvoslás, orvos, Avicenna, ibn Szína, Kánon
Vitányi Iván
kultúra, művészet, kutatás, fejlesztés
Rádóczy Gyula
orvoslás, gyógyszerészet, mértéktörténet
Vekerdi László
Magyar Tudós Társaság, Magyar Tudományos Akadémia, reformkor, tudománypolitika
Győrfi Zoltán
Saccheri és az elpaccolt Mennyország
matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, Girolamo Saccheri
Radnai Gyula
250 éve született Pierre Simon Laplace
matematika, Pierre Simon Laplace
Dr. Laczik Bálint
Excentrikus, kör alakú evolvens fogaskerékkel kapcsolódó ellenkerék tervezése és gyártása
fogaskerék-áttétel, Leonardo da Vinci
Ács Tibor
orvoslás, Bolyai János
Oláh Anna
Bolyai Farkas, pónyik alma
Thomas Hobbes
fizika, kozmológia, természetfilozófia, Thomas Hobbes
Oláh Anna
Bolyai Farkas tanulmánya a harangszó fizikájáról
fizika, mechanika, hangtan, Bolyai Farkas
Szlatky Mária
orvoslás, higiénia, orvos, borbély, gyógyszerész, ruházat
Dr. Solymos Ede
orvoslás, népi gyógyászat, menyhal, máj, epe, rákszem
Bogdán István
A borbélymesterség
orvoslás, borbély, sebész
Mikszáth Kálmán
matematika, fizika, kémia, Hatvani István
Arany János
Az eredetin kívül három angol, egy orosz és egy latin nyelvű változatban
Arany János, Iohannis Arany, Bernard Adams, Gyulai József, Watson Kirkconnel, Leonyid Nyikolajevics Martinov, Rihmer Zoltán
Bakacsi Géza, Csákány Béla
Portrévázlat Gáspár Dezsőről
matematika, számtan, számolás, számtantanítás, Gáspár Dezső
Mészáros Ernő
ahogy Arisztotelész gondolta
meteorológia, légköri jelenségek, Arisztotelész, tudománytörténet
Handi Péter
matematika, Volenszki Gyula, Recsk
Hans Poser
A leibnizi akadémia-koncepció és a műszaki tudományok
természettudományok, Porosz Tudományos Akadémia, Gottfried Wilhelm Leibniz
K. A. Ribnyikov
Vázlatos áttekintés a szerző matematikatörténeti könyvének XII. fejezete alapján
matematika, Oroszország, Szentpétervár, Moszkva, Osztrogradszkij, Bunyakovszkij, Csebisev, Brasman, Davidov, Peterszon
Iváncsics Bernát
Erdély Dániel
Egy új geometria alapjai
matematika, geometria
orvoslás, kiütéses tífusz, typhus exanthemicus, rickettsia
matematika, informatika, szkriptográfia, Alan Turing
Groák Lajos
orvoslás, Stendhal, aria cattiva, Q-láz
Grolmusz Vince
matematika, axiómarendszer, Russell paradoxona, Georg Cantor, Cantor paradoxona, logicizmus, Gottlob Frege, Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, konstruktivista, intuicionizmus, Luitzen Egbertus Jan Brouwer, David Hilbert, formalizmus, konzisztencia, ellentmondás-mentesség, Fermat-sejtés, Artúr—Merlin-féle bizonyítás, Kurt Gödel, Gödel-tétel
Iváncsics Bernát
Gábli Cecília
Könyvbemutató
Római Birodalom, ókori latin irodalom, tudománytörténet, művelődéstörténet, kozmológia, csillagászat, földrajz, meteorológia, éghajlattan, terminológia, Plinius Secundus, Caius, Gábli Cecília
Mach Ernő
fizika, mechanika, technika, Ernst Mach
Claude Bernard
biológia, fiziológia, módszertan, kísérleti módszer, tudományfilozófia, pozitivizmus
Oláh Anna, Oláh-Gál Róbert
matematika, nemeuklideszi geometria, Bolyai Farkas
Prof. Dr. Miskolczy Dezső
orvoslás, pszichiátria, depresszió
Merényi Oszkár
orvoslás
orvoslás, cisztás fibrózis
Dr. Laczik Bálint
Jedlik Ányos rajzoló készülékétől a biztonsági nyomdatechnikáig
matematika, periodikus függvény, ciklois, Lissajous-görbe, fizika, harmonikus rezgés, Jedlik Ányos
Laczik Bálint
matematika, fizika, technika, sakk, Leonhard Euler
Oláh Anna
Bolyai János munkapéldánya hamarosan felkerül az UNESCO Világemlékezet Listájára
matematika, geometria, Bolyai János, Appendix
James Stokley
technika, történet, elektronika, távközlés, rádió, televízió, hangtechnika
Dr. Sattler Jenő
orvoslás, érrendszer, fiziológia, Arisztotelész
Lovász László et al
Részlet a Diszkrét matematika című kötetből
matematika, diszkrét matematika, komplexitáselmélet, algoritmuselmélet, véges struktúrák, polinomiális idő, NP-tulajdonság
Balázs Richárd
fizika, csillagászat, Hipparkhosz, Kommentárok, csillagkatalógus, ókor, Farnese Atlasz
Eötvös Loránd
Eötvös Loránd, Budapesti Tudományegyetem, egyetemi oktatás
Oláh Anna
matematika, Bolyai Farkas, Bolyai János, orvoslás
Dr. Kollár János
A XXI. század egyik lehetséges pszichoterápiás módszere
informatika, számítógépes programok, pszichológia, humán etológia, pszichoterápia, computerápia, Dr. Kollár János
matematika, fizika, kémia, biológia, csillagászat, geodézia, anatómia, fiziológia, technika, Franciaország, Párizs, Eiffel-torony, Gustave Eiffel
Hints Elek
orvoslás, exhumálás, matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, történet, Bolyai János, Bolyai Farkas, Hints Elek
Tóth Imre
matematika, geometria, nemeuklideszi geometria, ókor, Arisztotelész, Tóth Imre
St. Szpilczyński
fizika, optika, biológia, látás, Witelo
Gábli Cecília
Fordítás és feldolgozás
(A kötet ismertetése)
kozmológia, csillagászat, földrajz, meteorológia, tudománytörténet, művelődéstörténet, Római Birodalom, ókori latin irodalom
A Farkasréti temető felszámolt síremlékeinek [tovább]válogatott jegyzéke
humán és reál kultúra
Lósy-Schmidt Ede
technika, Institutum Geometricum, mérnökképzés, Budapesti Műszaki Egyetem, Lósy-Schmidt Ede
Cholnoky Jenő
Részlet a szerző önéletrajzi írásaiból
technika, műegyetem, Szily Kálmán, folyószabályozás, Vásárhelyi Pál, matematika, König Gyula, Rados Gusztáv stb.
Gábli Cecília
Fordítás és feldolgozás
kémia, ásványtan, drágakő, gemma, Id. Plinius
George Berkeley
matematika, differenciálszámítás, fluxió, infinitezimális mennyiségek, Newton, Leibniz, George Berkeley
Kövesligethy Radó
fizika, csillagászat, geofizika, földrengéskutatás, Kövesligethy
Vida István
biológia, orvoslás, pszichiátria, történet
Bartha Lajos—Könnyű József—Pischné Könnyű Edina
fizika, csillagászattörténet
Trupka Zoltán interjúja
fizika, csillagászattörténet, amatőrcsillagászat
(Bibliographia Ludoviciana 1949—2003)
fizika, csillagászat, tudományos ismeretterjesztés
Pach János
matematika, analízis, Leonhard Euler
Horváth J. József
technika, nyomdászattörténet
Verő József
fizika, mérés, mértékrendszer, méterrendszer
Babarczy Eszter
multikultúra, magaskultúra, kánon, globalizáció
Bárdos József
Arany János, Babits Mihály, Csokonai Vitéz Mihály, Esterházy Péter, Faludy György, Fazekas Mihály, Gyulai Pál, Janus Pannonius, József Attila, Juhász Ferenc, Kányádi Sándor, Kassák Lajos, Madách Imre, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Nemes Nagy Ágnes, Ottlik Géza, Örkény István, Tóth Árpád, Verseghy Ferenc, Weöres Sándor
Visontay György
science-fiction, Galaktika
Márkus Mihály
néprajz, művelődéstörténet, technológia, kolompkészítés
Részletek az Üdvtan-hoz készült önéletrajzi jegyzetekből
Bolyai János, Üdvtan
Horváth J. József
latin nyelv, Lénárd Sándor
matematika, valószínűségszámítás, paradoxon
pszichológia, szakkönyv, Kertész Imre
Egy történelmi vázlat a legrégibb időktől
orvoslás, orvoslástörténet
A magyarországi műszaki-tudományos emlékhelyek és -tárgyak megbecsüléséről
matematika-, fizika- és technikatörténet, irodalom
Nádasdy Ádám
nyelvművelés, nyelvfejlődés
Jedlik Ányos
fizika, mechanika